آغاز روند اخذ امتحان کانکور از ۲۰ هزار داوطلب در حوزه بلخ

آذر مهر / مزار شریف

روند اخذ امتحان کانکور در حوزه بلخ به روز ۳ شنبه ۲۰ جنوری آغاز شد. به گفته مری صدیقی معین امور دانشجویان وزارت تحصیلات عالی قرار است بیش از ۲۰ هزار داوطلب در ۲ حوزه در شهر مزار شریف در جریان ۴ روز امتحان بدهند. به گفته او در سال جدید ظرفیت جذب در موسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی دولتی افزایش یافته و انتظار می رود از ۳۰۰ هزار داوطلب کانکور در سراسر کشور بیش از ۶۰ هزار تن آنان جذب این موسسات شوند. سال نزدیک به ۵۹ هزار داوطلب کانکور به موسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی دولتی راه یافته بودند. آقای صدیقی می گوید که دولت در نظر دارد تا بازماندگان کانکور را در موسسات تحصیلات عالی خصوصی سوق دهد. به گفته مکمل الکوزی رییس دانشگاه بلخ امسال بیش از ۲۰ هزار داوطلب که ۴۵ درصد آنان را دختران تشکیل می دهند برای ورود به موسسات تحصیلی دولتی در کانکور بلخ رقابت می کنند. به گفته او برای شفاف برگزار شدن آزمون کانکور در بلخ هیتی از وزارت تحصیلات عالی و نیز استادان دانشگاه بلخ موظف شده اند که شمارشان به بیش از ۲ صد تن میرسد.

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *