جدی ۲۸, ۱۳۹۳

اولین نیروگاه برق بادی درولایت بامیان به بهره برداری سپرده شد

کمال آهنگر . بامیان.

یک نیروگاه برق بادی درقریه آقرباط  درحدود ۲۵ کیلومتری شمالغرب شهربامیان باظرفیت تولید ۲۵ کیلوات برق،به بهره برداری سپرده شد.

نیروگاه برق آقرباط  اولین نیروگاه برق بادی وغیر مصرفی دربامیان میباشد که سه پایه توربین بادی دریک مکان بلند این قریه نصب شده است وحدود ۳۵۹ خانواده از انرژی آن مستفد میشوند.

هزینه این پروژه مبلغ ۱۵۵ هزار دالر امریکایی بوده است که ازسوی دفتر کمشنری عالی ملل متحد درامورپناهندگان (UNHCR)مقیم ولایت بامیان پرداخته  شده و توسط کمیته رفاه مناطق مرکزی  (CAWC ) تطبیق گردیده است.

انجنیر محمدداود،  مسول تخنیکی پروژه برق بادی درولایت بامیان گفت:” این پروژه برق یک پروژه غیر مصرفی است که همه وسایل آن تولید شده افغانستان است وهیچ پرزه آن ازخارج وارد نشده است”.

وی علاوه کرد” وسایلی که دراین نیرگاه برق به کار رفته کاملن وطنی است وتا ۲۵ سال ضمانت کاری دارد”.

محمد آصف مبلغ معاون ولایت بامیان گفت:” بامیان سرزمینی است که آب، باد  وآفتاب فراوان  دارد، اعمار نیروگاههای غیر قابل تجدید دراین ولایت نیتجه خوب میدهد”.

وی علاوه کرد” پیش ازاین نیروگاه برق افتابی با ظرفیت یک میگاوات برق دردوسا حه مرکزاین ولایت احداث گردیده است که هم اکنون صدها خانواده از آن استفاده میکنند”.

باشنده گان قریه آقرباط که بیشتر شان مهاجرعودت کننده اند میگوید” احداث این پروژه برق سبب خواهد شد که ما زندگی خوبتر داشته باشیم وکودکان ما درمجبور نباشند در نور چراغ موشک ویا علکین درس بخوانند”.

این درحالیست که در مرکز شهر بامیان تاهنوز هم برق وجود ندارد وهزاران خانواده شب ها ازنور علکین ویا برق جنراتور استفاده میکنند.

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *