میزان ۱, ۱۳۹۶

تریبون آزاد

جوانان: قوم گرایی وبرتری طلبی اولویت‌های ارگ نشینان است!

نوید محمدی، خبرنگار:

اسنادی که از اداره امور ریاست جمهوری در رسانه‌ها درز کرد، نشان دهنده عمق فاجعه و دید دولت‌مردان، نسبت به حکومت‌داری را نشان می‌دهد که خیلی‌ها اسف‌بار است، کشوری که پانزده سال می‌شود میلیون‌ها دالر را برای مبارزه با فساد به مصرف رسانده است تردیدی نیست که با مدیرانی با این طرز دید هم‌چنان در صدر کشورهای عقب مانده و پر از فساد بماند، در سه سال حکومت وحدت ملی بارها شاهد بودیم  که حلقه خاصی که از یک جناح مشخص نمایندگی می‌کنند در پی‌تصفیه قومی هستند و تعصب در رگ و پوست شان در جریان است که بارها هم گندشان برون زده و تشت رسوایی شان از بام افتاده است.

آنچه مایه نگرانی و تاسف است، این‌که این آدم‌نماها که حالا اکثریت شان کرسی‌های اول نهادهای حکومتی را تصاحب کرده اند از مشهور ترین دانشگاه‌های اروپا و امریکا سند تحصیلی آورده اند و گویا روزگاری را در این نهادهای دموکراتیک سپری کرده اند این که چطور سپری کرده اند به کنار، اما آنچه قابل تأمل است این که، تنها ظاهر شان تغییر کرده نه ذهنیت و باورهای مریز شان، از اخرین اسناد منتشر شده معلوم می‌شود که در شریان‌های ادارات مهم و طراز اول حکومت آدم های این چنینی جا گرفته اند و به جای کار مثمر و خوب مشغول کثافت کاری های هستند که مارا به جای پیش رفت سال‌های سال به عقب می برد.

حشمت الله بهزاد، خبرنگار:  

بیرون شدن بوی تعفن قوم‌گرایی از ارگ؛ همواره نگرانی از جابه‌جایی‌های قومی، سمتی و زبانی در نهادهای حکومتی از مشغله‌های مردم عام و خاصِ کشور بود و این نگرانی رفته‌رفته به حقیقتی مبدل شده که اعتبار رییس جمهور غنی و  تیم کاری‌اش را در نزد شهروندان از بین برده است.

حکومت وحدت ملی با شعارهای اصلاحات و مبارزه با فساد شکل گرفت، اما با گذشت زمان و درزکردن مدارکی از برنامه‌های فاشیستی ارگ نیشینان، روشن شد که تیم آقای غنی جز قومی‌سازی نهادهای ملی، برنامۀ دیگری ندارد.

مدارکی که اخیراً از سوی ثواب‌الدین مخکش، فرد کلیدی رییس ادارۀ امور در کانال تلگرام کارمندان این اداره بارگذاری شده، در بردارندۀ دستورها و راهنمایی‌های قوم‌گرایانه به کارمندان این اداره است.

آنچه که در این مدرک آمده، گوشه‌یی از خیانت ملی و تبعیض سیتماتیک در برابر اقوام افغانستان را نشان می‌دهد.

باید سران اقوام غیر پشتون که همواره مردم را در برابر ارگ و برنامه‌های فاشیستی آن به آرامش فرا می‌خوانند، بدانند که ادامۀ سیاست منزوی ساختن تاجیک، هزاره، اوزبیک و دیگر اقلیت‌های قومی به سود هیچ‌کس نیست. اگر این موضوع ادامه یابد مردم از حمایت‌شان دست‌بردار خواهند شد و حتا در انتخابات پیش‌رو از آنان حمایت نخواهند کرد.

پس از فاش شدن این مدرک ارگ ریاست جمهوری در تلاش کتمان این برنامۀ فاشیستی شد و خواست که موضوع را فردی جلوه دهد، اما شهروندان آگاه افغانستان خوب می‌دانند که برنامۀ ارگ و تیم کاری آقای غنی چیست.

با آمدن غنی، قدرت در ارگ انحصاری شد، ادارۀ تدارکات ملی به حلقۀ خاصی از قوم پشتون واگذار شد تا جایی که هیچ فرد غیرپشتون در بست‌های کلیدی حکومت به ویژه ارگ و ادارۀ امور اشغال وظیفه نمی‌کند و کسانی هم که در این سمت‌ها بودند، به بهانه‌های مختلف کنار زده شدند.

نجيب الله كريمي، دانش‌آموخته علوم سیاسی، دانشگاه غرجستان:

 از نظر اخلاقی تبعیض و قوم پرستی  کاری است غیر اخلاقی. و هرگاه کسی بر دیگری برتری دارد آن برتری نظر به توانایی شخصی و سطح علمی و فهم آن می باشد نه به اساس این که از چه نژاد و کدام قوم است سندی که چندی پیش از اداره امور در رسانه‌ها درز کرد و در آن سند به قوم گرایی، زبان پرستی تاکید شده بود، یک کار ناروا، غیر اخلاقی و غیر قانونی می‌باشد و این رویکرد بر می‌گردد به مخکش و افراد محدودی که در کنار آن هستند و مرض نژاد پرستی در روح و روان شان می‌باشد، نمی‌شود این عمل زشت و قبیح را به قوم پشتون نسبت داد و تمام پشتون‌ها را متهم به قوم پرستی کرد.

 مسوولیت دولت است که در قبال چنین مسایل بی تفاوت نباشد و با کسانی که مرتکب چنین جرمی می‌شوند بر خورد قانونی کرده و این افراد را به دادگاهای عدلی و قضایی بسپارد، چون که اگر حکومت بی تفاوت باشد و از سری این مسایل به سادگی بگذرد باعث اختلافات زیادی در میان اقوام خواهد شد و با این کار دامنه جنگ و نا امنی را گسترده تر خواهد کرد. نظر به چهل سال تجربه جنگی که در افغانستان وجود دارد و ما هیچگاهی به امنیت دست پیدا نکردیم وقتی ریشه های جنگ را در افغانستان جستجو می کنیم درمیابیم که عامل تمام بدبختی ها قوم گرایی، برتری جوی و زبان پرستی است.

آزاده رضایی، دانشجوی خبرنگاری، دانشگاه کابل: 

از زمان به میان آمدن حکومت وحدت ملی، حلقاتی از اشخاص بلند رتبه در این حکومت برنامه تصفیه سازی قومی در ادارات مختلف را روی دست داشتند. این حلقه بیشتر مربوط می شود به ارگ ریاست جمهوری و اداره امور که این مورد چند روز پیش از سوی فردی به نام ثواب الدین مخکش در اداره امور افشا شد. چنانچه این فرد در رسانه او را توطیه و بی اساس خواند، اما این مساله آنچنان که دیده می شود، دور از حقیقت نیست. ما در گذشته ها هم تصفیه های قومی را در ارگ ریاست جمهوری توسط شخص اقای غنی احمدزی صورت گرفت که او معاون اول ریاست جمهوری را با توطیه ها توانست از مقامش کنار بزند. این نمونه بارزش است که همه مردم افغانستان می دانند. پس تصفیه قومی در اداره امور هم واقعیت است که تا اکنون پشت پرده جریان داشت و اکنون به همه آفتابی شد. اگر رییس جمهوری خودش در این قضیه دست ندارد و از آن آگاهی ندارد، پس واکنش او باید خیلی جدی باشد و نه تنها آقای مخکش بلکه تعداد زیادی از کسانی که در این کار دست دارند باید شناسایی شود و به دادگاه کشانیده شود. در صورت که این مساله نادیده گرفته شود، ثابت می شود که شک مردم در این مورد بیجا نبوده و ارگ ریاست جمهوری یک حلقه فاشستی است که برای مربوط به یک قوم می شود، این ادعا در گذشته هم خیلی داغ بوده است که حلقاتی در ارگ وجود دارد که می خواهند تصفیه قومی را در ادارات دولتی انجام دهند، مانند آقای اتمر مشاور امنیت ملی رییس جمهوری و دیگر کسانی که در دور و بر رییس جمهوری هستند که همیشه در سدد پس زدن رقیبان سیاسی خود هستند و دیگر اقوام افغانستان صرف به شکل نمایشی در این این نهاد حضور دارند.

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *