قوس ۱۰, ۱۳۹۶

حامدکرزی به فکر برون رفت افغانستان از بحران یا در صدد تفریقه قومی!!    

مجلس بزرگان (لوی جرگه) هیچ وقت برگزار نمی‌شود. این یک خواب است که افرادی مانند آقای حامد کرزی  رئیس جمهور پیشین آن را می بینند. مردم و سیاسیونی که به فکر افغانستان هستند بهتر است که از کرزی دور شوند !!!

*****************

آیا برگزاری مجلس بزرگان «لوی جرگه» عنعنوی، راه عبور از بحران کنونی خواهد بود؟ در حالی که حکومت وحدت ملی بر مبنای توافقنامه سیاسی اش متعهد به برگزاری انتخابات و تدویر مجلس بزرگان تعدیل قانون اساسی تا دوسال از عمرش بود، حالا که بیش از سه سال از عمرحکومت می‌گذرد نتوانست وعده‌های خود را عملی سازد،  برخی از منتقدان حکومت اما دم از نیاز به برگزاری مجلس بزرگان عنعنوی یا شورای بزرگ سنتی می‌زنند. به دنبال مطرح شدن طرح ایجاد برگزاری مجلس بزرگان عنعنوی از سوی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، شماری از جریان‌های سیاسی که از این طرح حمایت کردند و برگزاری مجلس بزرگان را تنها راه نجات کشور و ملت قلم‌داد کردند.

داوود اساس عضو پیشین مجلس سنا در یک برنامه تلویزیونی، تاکید کرد که “ما داریم خاک به چشم مردم می‌زنیم و وقت را ضایع می‌کنیم. از لحاظ قانونی باید مجلس بزرگان «لوی جرگه» از طرف حکومت خواسته شود. مردم افغانستان باید هشیار شوند. متاسفانه در افغانستان هر کسی یا هر گروه و حزبی کار خود را می‌کند و هر کسی از گوشه ای از افغانستان می‌کشد. در افغانستان حالتی آمده است که بالاتر از وحشت است. بیرون آمدن از این بحران مطمینا تشکیل مجلس بزرگان «لوی جرگه» نیست. در طول تاریخ افغانستان هر وقت موضوع و مساله گنگی وجود داشت، راه حل برای حل آن مجلس بزرگان بود.اما آقای کرزی که حالا داد از مجلس بزرگان و لوی جرگه می‌زند بود کسی بود که مجلس بزرگان را شرماند. رئیس مجلس بزرگان را هم بی آبرو کرد، مردم را هم پراکنده کرد. این مجلس بزرگان ما بود. “

او، در خصوص هدف آقای کرزی برای تشکیل مجلس بزرگان افزود: “در حال حاضر حتی سیاسیون افغانستان برای تشکیل جرگه هم وحدت نظر ندارند. آن‌ها باید یک بارهم شده جمع شوند و به وحدت نظر برسند. آن‌ها تصمیم بگیرند. سیاسیون ما باید امروز یک جا شوند و بر سر پارلمان فشار بیاورند. هدف کرزی حتما از ایجاد مجلس بزرگان این است که بتواند در قدرت باشد و یا این که بتواند حرف‌های خود را به اشرف غنی از این طریق بقبولاند. رحیم ایوبی هم مهره کرزی است دارد کارهای کرزی را پیش می‌برد. آن روزها که کرزی از اشرف غنی حمایت می‌کرد از اشرف غنی حمایت کرد و حالا که کرزی علیه حکومت شده است با حکومت مخالفت می‌کند.”

آقای اساس، خطاب به حامد کرزی در مورد انتقاداتی که از حکومت می‌کند گفت: “حامد کرزی اگر امروز انتقاد می‌کند و می‌گوید که آمریکایی ها اشغالگر است، باید به او گفته شود که آمریکایی‌ها را خود تو بر سر ما آورده ای. همین مجلس بزرگان را تو خودت بدنام کرده ای، حالا چطور شده است که دوباره مجلس بزرگان را می‌خواهی، وحشت و دهشت را تو بر سر ما آورده ای، از قانون تو تخطی کرده ای و این رسوم بد را بنیاد گذاشته ای حالا این سر و صداهایی که برپا کرده ای چیست؟ کرزی و ایوبی و دیگرانی که کنار این‌ها هستند دارند به چشم مردم با این کارها خاک می زنند. کرزی و ایوبی از قوم پوپل زی هستند و در مجلس بزرگانی که می خواهند تشکیل دهند اهداف قومی را دنبال می‌کنند. اگر سیستم کشور ما درست نمی‌شود و تا حالا خراب است به خاطر همین قوم گرایی ها است.

کرزی، حکومت غیر قانونی اشرف غنی را خودش آورده است، آمریکا را خودش به افغانستان آورده است، بنیان خرابی انتخابات را خودش ایجاد کرده است. حالا از این اوضاع خودش انتقاد می‌کند؟ تمام این اوضاع به خاطر وجود خودش است. با این وجود فکر می‌کنم که مجلس بزرگان هیچ وقت برگزار نشود. این یک خواب است که افرادی مانند کرزی آن را می‌بینند. مردم و سیاسیونی که به فکر افغانستان هستند بهتر است که از کرزی دور شوند و دیگر سیاسیون را ببینند و یک تصمیم صحیح خوب بگیرند و فقط هر کس به فایده خود تنها فکر نکند و بیشتر از این افغانستان را به چالش نکشند و به قهقرا نبرند.

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *