جوزا ۱۳, ۱۳۹۶

حمله خونین روزچهارشنبه؛ ۲۰ میلیون دالر به سکتور خصوصی زیان وارد کرده 

در حمله خونین روزچهارشنبه در کابل، افزون به شهادت ۱۰۰ تن و زخمی شدن بیش از ۴۰۰ تن دیگر گردید، این حمله میلیون‌ها دالر نیز بر سکتور خصوصی ضرر وارد کرده است. 

مسوولان اتاق تجارت وصنایع کشور گفته اند، در این حمله ده‌ها ساختمان و خانه مسکونی، تخریب شده و تعدادی از شرکت‌های تجارتی که در این محل دفترهای شان موقعیت داشت نیز به گونۀ کلی از بین رفته اند.

مسوولان این نهاد مدعی اند که در حملۀ روزچهارشنبه که در جاده عمومی وزیر محمد اکبرخان کابل صورت گرفت، بیش از ۲۰ میلیون دالر به سکتور خصوصی ضرر وارد کرده است.

بیشتر ساختمان‌های که در حمله موتر بم بر منطقه وزیرمحمد اکبر تخریب شده اند، ساختمان‌های شخصی بودند که به نهادهای غیر دولتی و سفارت‌خانه به کرایه داده شده اند.

مسوولان اتاق تجارت و صنایع کشور می‌گویند که این انفجار، تا دوکیلومتری محل رویداد ساختمان‌ها وخانه‌ها را تخریب کرده و میلیون دالر نیز به باشنده‌گان محل ضرر وارد کرده است.

خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت وصنایع کشور گفته است، گذشته ازخسارات مالی که به بخش خصوصی دراین رویداد وارد شده، شماری بزرگی ازنیروی فنی و کدرهای مسلکی که دربانک‌ها، هوتل ها وشرکت‌های خدماتی خصوصی دراین محل کارمی‌کردند یا کشته ویا هم زخمی شده اند این یک ضایع بزرگ به بخش خصوصی است.

ازسویی هم شماری از کسانی که در این رویداد خسارات مالی برای شان وارد شده است، می‌گویند که همه داروندارشان را ازدست داده اند.

مسوولان اتاق تجارت وصنایع با نگرانی ازافزایش انفجارها درنزدیک بخش‌های بازرگانی درکشورنگران استند ومی‌گویند که رویداد صبح روزچهارشنبه  درپایتخت، بیشترین زیان را به بخش خصوصی رسانیده است.

احمد جاوید، مسوول یکی ازشرکت های گردشگری که دفتر این شرکت در نزدیکی محل این حمله قرار داشت، گفته است، تمامی ساختمان دفتر با تمام وسایل و امکاناتش در این حمله از بین رفته و هیچ چیز برای شان باقی نمانده است.

فرید کارمند یکی ازشرکت های خصوصی درشیرپور گفته است، این انفجاربه حدی نیرومند بوده است که به جزازدیوارهای چیزی دیگری را درامان نمانده است.

ازسویی هم دیده می‌شود که زیان‌های برخاسته ازحمله خونین روزچهارشنبه تا بخش‌هایی ازشهرنو رسیده اند.

حاجی شکیب ستاری، مسوول شرکت یوکه سپورت گفتته است، هرچند رویداد ازما فاصله زیاد داشت، اما همه چیزی ما ازبین رفته اند وبسیارخسارمند شده ایم.

ازسویی هم مسوولان اتاق تجارت وصنایع باابراز نگرانی ازافزایش ناامنی ها درکشورمی‌گویند، با ادامه این وضعیت، مشکلات فراراه کاروبارسرمایه گذاران وبازرگانان درکشور به ویژه درپایتخت بیشترخواهند شد.

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Viagra Delivered In Ontario Canada Viagra super active 100mg Cialis 20mg Uk Online cialis without prescription Clomid Et Debut De Grossesse Propecia Online Online Consultation