جدی ۲۲, ۱۳۹۶

موقف نور از منظر حق و تکلیف

 برناصالحی

موقف اخیر آقای نور را می‌توان نوع بارزی از تلاش برای جلوگیری از بحران مشروعیت بیشتر و انحراف نظام سیاسی به سمت استبداد و تمامیت خواهی خواند که بر اثر سکوت معنی داری در شانزده سال پسین روبه گسترش بوده به اینجا رسیده است.

*************************

اگر چشم حقیقت بین ما را پردهء تعصب و عناد نه پوشانیده باشد، در پس پردهء موضع گیری اخیر والی بلخ در برابر حاکمان ارگ و سپیدار نوعی مشروعیت رو به تصاعد دینی و ملی را به روشنی مشاهده کرده می توانیم .

منظورم از ذکر مقوله های “حق ” و ” تکلیف” همان دموکراسی و دین است که جامعهء سیاسی موجود ما را از بن مایه معرفی میکند . پای بندی و یا عدول از این دو مبنا میزان مشروعیت و عدم مشروعیت حاکمان نظام و منتقدان و مخالفان آن ها را مشخص می‌نماید .

از نظر توجیه دموکراتیک مساله، موقف اخیر آقای نور را می‌توان نوع بارزی از تلاش برای جلوگیری از بحران مشروعیت بیشتر و انحراف نظام سیاسی به سمت استبداد و تمامیت خواهی خواند که بر اثر سکوت معنی داری در شانزده سال پسین روبه گسترش بوده تا به اینجا رسیده است.

از نظر توجیه دینی مساله می توان به چنین عصیان گری شجاعانه امر به معروف و نهی از منکر در مقیاس بلند به منظور متوقف کردن حق تلفی ، تعصب و عدم رعایت به توصیه ها و تاکیدات دینی در امر حاکمیت جامعهء دینی و امور مربوط به رعایای جامعهء اسلامی از سوی حکام نا عادل نام داد .

در بیشتر از یک و نیم دههء اخیر و به خصوص در دور دوم حکومت کرزی و مدت زمانی که از حکومت وحدت ملی می گذرد، همهء مردم افغانستان در جستجوی یک صدای رسا به نفع برگشت به ارزش های دینی و ملی و به نفع اعادهء حقوق حقهء مردم و همین طور دموکراسی و عدالت بوده اند که این صدا گاهی اگر از جایی بر خواسته یا سرکوب شده و یا خود به خود فرو نشسته است .

حالا این فرصت و زمینه برای همگان میسر شده تا در سایهء این وضع پیش آمده در جهت بر آورده کردن مطالبات برحق ملی به نفع امنیت ،ثبات و همگرایی اقوام استفاده ی بهینه کنند و حمایت شان ازین موضع داد خواهانه و ملی را منوط به اغراض و امیال شخصی‌، قومی و گروهی نسازند .

همه میدانیم که حکومت متاسفانه سخت تیمی شده است‌، عدالت و انصاف وجود ندارد ، خارجی زدگی بیداد میکند و نفاق قومی بیشتر از هر زمان دیگر دامن گسترده است .
پس با متوقف کردن این روند در قدم اول ، به فکر ارایهء طرح بدیل و جامع برای مردم افغانستان و جامعهء بین المللی مساعدت کننده به افغانستان در قدم بعدی باشیم .

فراموش نکنید که گاهی یک چرخش تصادفی در یک مرحلهء از تاریخ حتی می‌تواند تا فرداهای دور مسیر زندگی و تحولات جوامع انسانی را سمت و سو دهد .
چرخش اخیر به نفع همه و حتی به نفع مخالفان و معاندان اش نیز بوده می‌تواند مشروط بر این که در نیمه راه نه ایستد و به منافع ناچیز معاوضه نگردد.

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *