قوس ۱۰, ۱۳۹۶

نابود سازی لانه‌های هراس افگنان؛ واقع‌بینانه ترین گزینه برای پایان جنگ در افغانستان

آوردن صلح در افغانستان با نابودسازی پایگاه‌های گروه‌های هراس افگن و تروریست در پاکستان؛ این واقع‌بینانه ترین روش شاید برای آمدن صلح در افغانستان باشد. به تازه‌گی وزارت امور خارجه امریکا گفته است، واشنگتن تلاش می‌کند با نابود سازی پایگاه‌های تروریستان در خاک پاکستان، صلح را در افغانستان برقرار کند. 

بدون شک شهروندان افغانستان و کشورهای بزرگ جهان نیز می‌دانند که لانه‌های اصلی تروریزم و گروه‌های تروریستی که در افغانستان مصروف جنگ با دولت این کشور هستند در خاک پاکستان قرار دارند. از حدود ۱۴ سال که گروه‌های هراس افگن دوباره به صحنه جنگ آمدند، شهروندان افغانستان به شمول آگاهان امورسیاسی و فعالان مدنی همواره تاکید داشتند که برای پایان جنگ در افغانستان نیاز است که لانه‌های تروریزم و گروه‌های تروریستی در پاکستان باید نابود شود، اما آن‌گونه که آگاهان امور مدعی اند در طی سال‌های گذشته امریکا و ناتو در جنگ با تروریزم در افغانستان چندان صادق و جدی نبوده و از عوامل اصلی به درازا کشیده شدن جنگ در این کشور هم همین موضوع بوده است.

 حالا به نظر می‌رسد گذینۀ را که ایالات متحده امریکا برای تامین صلح در افغانستان روی دست گرفته است، واقع‌بینانه و یگانه راه حل جنگ در این کشور است، زیرا بسیار روشن و مشخص است که بدون نابودی پایگاه‌ها و مراکز گروه‌های تروریستی در پاکستان تامین صلح در افغانستان ناممکن است.

اگر واقعأ ایالات متحده امریکا در امرمبارزه با هراس افگنی در افغانستان صادق است، هرچه زودتر این گذینه خود را در عمل پیاده نماید، در غیر آن همان‌گونه که بسیاری از وعده‌های نظامیان امریکایی در افغانستان تنها به روی کاغذ باقی ماندند و نتیجه اش هم گسترش روز افزون جنگ و بیشترشدن لشکر طالب و داعش در مناطق مختلف افغانستان بود، در آینده نیز شهروندان افغانستان شاهد نفوذ بیشتر هراس افگنان در نقاط مختلف این کشور به ویژه در ولایت‌های که با پاکستان مرز مشترک دارند، خواهند بود.

البته در این میان داشتن جدیت و طرح مشخص از سویی حکومت وحدت ملی لازم و ضروری است، زیرا بزرگ‌ترین صدمه در جنگ جاری به مردم و حکومت افغانستان وارد می‌شود و ناتو امریکا نیز در این جنگ آن‌گونه که بارها گفته اند، به خاطر دفاع از گسترش تروریزم و حملات تروریستی در کشورشان به افغانستان آمده اند تا طرح‌های گروه‌های تروریستی را از این‌جا خنثی بسازند.

اما روزانه حد اقل ۳۰ تا ۵۰ سرباز ارتش و پولیس در جنگ با گروه‌های هراس افگن کشته می‌شود و همچنان در حملات تروریستی گروه‌های هراس افگن(طالب و داعش) شهروندان افغانستان نیز بیشتر قربانی را می‌دهند.

 انتقاد بیشتر بر این است که حکومت افغانستان در طی سال‌های گذشته طرح و برنامه مشخص جنگ و صلح را نداشته است و یکی از دلایل تلفات بیشتر نیروهای امنیتی هم در میدان‌های نبرد همین موضوع بوده است. از سویی دیگر کابل موفق نشد که پاکستان را متقاعد سازد تا دست از تمویل و حمایت گروه‌های هراس افگن که در افغانستان در جنگ هستند بردارد، بنأ یکی از دلایل که نیروهای بین المللی در جنگ با هراس افگنی چندان جدی نبوده اند هم بی علاقه‌گی و بی‌برنامه‌گی حکومت در مبارزه برعلیه تروریزم و گروه‌های هراس افگن بوده است.

اما به هر حال یگانه راه حل پایان جنگ در افغانستان نابودی کامل گروه‌های هراس افگن است، زیرا به باور آگاهان امور تروریستان به هیچ عنوان و زیر هیچ خط و مش و قراردای آشتی پذیر نیستند و حتا در موجودیت یک تروریست افغانستان به صلح دست نخواهد یافت.

 تاکید بیشتر بر این است که از یک سو فشار نظامی بر گروه‌های تروریستی در داخل کشور و از سویی دیگر آماج قرار دادن لانه‌های تروریستان در بیرون از افغانستان و فشار برحامیان این گروه تا دست از حمایت بردارند، زمینه را برای نابودی گروه‌های هراس افگن در افغانستان مساعد می‌سازد، زیرا گروه‌های هراس افگن در میان مردم جای ندارند، تنها نیاز است که هم لانه‌های آنان نابود شود و از سویی هم فشار نظامی بر آنان بیشتر شود، در چنین وضعیتی در کوتاه مدت زمینه برای کاهش جنگ در کشور مساعد می‌شود و در دراز مدت نیز زمینه‌های صلح سرتاسری در افغانستان را مساعد خواهد ساخت، اما آنچه مهم است این که چه حکومت افغانستان و چه ایالات متحده امریکا در امر سرکوب هراس افگنان جدی و با گام‌های عملی سرکوب و فشار را آغاز نمایند که این دو برایند صلح در کشور را هویدا خواهد کرد.

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *